Principy

Princip globální výchovy

 • Globální výchova je moderní netradiční výchovně vzdělávací systém, který vznikl v osmdesátých letech 20. století při univerzitě v kanadském Yorku. V českém pedagogickém systému se uplatňuje od devadesátých let.  Je to živý vzdělávací proces působící přímo na dítě, které prostřednictvím vlastních smyslů a prožité zkušenosti formuje své postoje.
 • Uplatňováním metod zdůrazňujících spontaneitu, sebekázeň, možnost experimentovat a podněcujících chuť objevovat a tvořit rozvíjí vnitřně přirozeně tvořivou osobnost dítěte s jedinečnými duševními, intelektuálními a emočními předpoklady.
 • Upřednostňujeme rozvoj celistvé osobnosti dítěte jak ve smyslu individuálním, tak ve smyslu sociálním. Používáme při něm netradiční cesty učení, jako jsou například hudebně pohybové aktivity, herní aktivity, dramatická výchova nebo výtvarná výchova. Tímto přístupem pozitivně ovlivňujeme citové vnímání dětí a prohlubujeme jejich vědomosti i dovednosti. Děti si lépe uvědomí příslušnost každého jedince k celku, pozitivně a nenásilně mění systém hodnot.  Celý tento proces prohlubuje sebepoznání, poznání svého okolí a pozitivně ovlivňuje ukázněnost.
 • Děti vedeme tak, aby postupným rozvíjením smyslů, schopností samostatně experimentovat a spontánně spolupracovat na programu pochopily vlastní odpovědnost za svůj život.

Princip úcty k životu a respektu k přírodě

 • Prostředí naší mateřské školky nám umožňuje trávit s dětmi dostatek času v přírodě pozorováním rostlin, zvířat i veškerých přírodních procesů a dějů v průběhu celého roku.
 • Na základě těchto neopakovatelných zážitků a zkušeností dochází děti k  porozumění procesu vzájemné propojenosti a závislosti všeho živého a pochopí, že jsou jeho nedílnou součástí. Toto pochopení v nich posílí jejich jedinečnost, ale zároveň také pocit sounáležitosti, toleranci a respekt k jedinci, společnosti i celým kulturám.
 • Děti by prostřednictvím našeho úsilí měly pochopit, že svoboda každého jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého a toho nejde docílit bez důslednosti, dobrého příkladu a především dobře a citlivě stanovených hranic.

Princip dvojjazyčnosti

 • Rozvoj mateřského jazyka je úzce propojen s rozvojem intelektu dítěte.
 • Klademe proto důraz jak na rozvoj mateřského jazyka, tak na výuku angličtiny.Rodilý mluvčí je každodenně plně zapojen do celého výchovně-vzdělávacího sytému a je jeho neoddělitelnou součástí.
 • Podporujeme přirozenou cestu učení prostřednictvím kontaktu dětí s rodilým mluvčím v průběhu všech činností včetně hraní si, společné zábavy, ale také pomoci se všemi samoobslužnými činnostmi.
 • Vedeme děti k osvojení si širokého pojmového pole v českém a současně i anglickém jazyce.

Princip individuálního přístupu, důrazu na prevenci a diagnostiku

 • Zásadní je pro nás citlivý a zcela individuální přístup k dětem, proto je dělíme do tří skupin nejen podle reálného věku, ale především podle jejich skutečné vyzrálosti
 • Naší důležitou rolí je předcházení a případné včasné diagnostikování nejen poruch učení, soustředění, ale i chování.
 • Díky každodenní přítomnosti odborníka v oboru kinantropologie (věda, která se konkrétně zabývá strukturou a funkcí pohybových činností člověka, jejich rozvojem a účinky, u různých věkových skupin populace,tzn. u osob bez postižení i se zdravotním postižením, a to v podmínkách tělesné výchovy, sportu, fyzioterapie, rekreace a zdravotní tělesné výchovy apod.) můžeme včas odhalit a následně odstranit některé vývojové vady, senzomotorické poruchy, svalové disbalance vedoucí ke špatnému držení těla, onemocnění dýchacího systému a další.
 • Předkládáme rodičům různé formy hodnocení (rozvoj řečových, grafomotorických, komunikačních či senzomotorických dovedností a rozvoj vědomostí). Hodnocení připravujeme na základě naší práce s dětmi, jejich dlouhodobého systematického pozorování a zaznamenávání si veškerých detailů.
 • Naše školka je místem, kde si budeme s rodiči vzájemně rovnocennými partnery a kde se můžete aktivně spolupodílet na výchově Vašeho dítěte.

Princip zdravé životosprávy a praktického života

Dobré zdraví je to nejcennější, co člověk má. Je hlavním předpokladem kvalitního aktivního života ve všech jeho etapách. Statistiky uvádějí, že téměř 60 % zdravotních potíží je důsledkem nezdravého způsobu života. Zdraví je tedy z velké části výsledkem naší životosprávy.

Nejúčinnější způsob jak děti něco naučit je dobrý příklad. Přijme-li dítě jistý druh životosprávy za svůj již v předškolním věku, je zde větší pravděpodobnost, že se jím bude řídit celý život. Dodržování správné životosprávy posiluje jistý druh sebekázně, formuje vůli a dává nám šanci vrátit se k sobě, každý den si zacvičit, trávit pravidelně čas na čerstvém vzduchu, zdravě se stravovat, uvědomit si, co je pro nás dobré a co špatné. Ovlivňujeme tak přímo naše fyzické i duševní zdraví.

Dle našeho názoru, který vychází z mnohaletých pedagogických zkušeností, může správná životospráva dokonce předcházet rozvoji poruch soustředění a chování u předškolních dětí. Vzhledem k tomu, že děti v areálu školky tráví většinu svého času, můžeme nastavením ideální formy životosprávy během dne ve školce výrazně ovlivnit jejich vývoj, především prostřednictvím získaných návyků.

Zároveň jim dáváme dostatečnou možnost podílet se samostatně na chodu školky. „Co děti dělají, je pro ně mnohem důležitější než to, co vidí a slyší“ (John Dewey). Vytvoří si tak hodnotový systém a uvědomí si, kolik práce je třeba udělat proto, abychom byli zdraví, abychom kolem sebe měli příjemné a harmonické prostředí. Rádi bychom v nich probudili pocit odpovědnosti za vlastní způsob života, ale také úctu k  práci vykonané někým jiným.