Organizace VP

Organizace našeho výchovně-vzdělávacího programu

Je vytvořena citlivě zvolenou kombinací jazyků, pestrostí nabídky činností a cyklickým opakováním jednotlivých témat.

Víme, že nejčastější a nejoblíbenější aktivitou dětí je hra, proto si nezapomínáme hrát!

Hra a učení nápodobou je v procesu výchovy a vzdělávání přirozená a nejúčinnější.

Hravé a nenásilné metody uplatňujeme během hlavního dopoledního vzdělávacího bloku i během různorodých odpoledních aktivit, které dětem nabízejí jednotliví pedagogové či odborní externisté.

Pravidelně jezdíme na výlety, do divadel a pořádáme různá vystoupení pro rodiče

Témata našeho programu

Témata jsou cyklická, průřezová a opakující se každý rok. Jejich obsah akcentuje vývojové odlišnosti dětí daných věkových kategorií. Mění se v závislosti na rozvoji vědomostí, schopností a dovedností dětí v průběhu celé tříleté školní docházky.

Postupujeme od jednoduchého ke složitému, od známého k neznámému.

Základní témata se proto týkají oblastí každodenního života. Zabývají se především změnami prostředí kolem nás. Patří sem témata jednotlivých měsíců, týdnů i dnů (roční období, tradice, svátky, atd.).

Další tematický celek představuje planeta Země a život na ní. Už v průběhu prvního školního roku v MŠ HOUSENKA děti procestují celý svět. Následující dva roky se vydají na cesty znovu s již nabytými zkušenostmi, vědomostmi a dovednostmi z cest předešlých, na kterých staví a které dále rozvíjejí. Děti si tak hravou a nenásilnou formou osvojí nejen velké množství vědomostí, ale především schopnost orientovat se ve světě kolem.

Jednotlivá témata prolínají vždy všemi činnostmi a aktivitami dětí v daném období.

Činnosti dětí v MŠ Housenka

Činnosti jsou během dne uspořádány tak, aby respektovaly individuální potřeby dětí, kolísání jejich pozornosti a výkonnosti během dne, týdne ale i roku. Nejsme zde pro program, ale pro děti!

Respektujeme tak přirozený režim dětí samotných, ale i většiny lidí obecně.

Hudebně-pohybová činnost

Právě předškolní věk je ideálním a současně důležitým obdobím nejen pro motorický rozvoj dětí, ale i pro vybudování pozitivního vztahu dětí k pohybovým aktivitám a díky tomu i k budoucímu zdravému životnímu stylu.

K rozvoji jejich tvořivosti, hudbě, pohybu, hudební paměti a rytmického cítění vedou:

 • Gymnastika a pohybové hry
 • Hudebně-pohybová průprava
 • Tanec
 • Zpěv a hudební nauka
 • English singing

Umělecké činnosti

Rozvíjejí dětskou fantazii, tvořivost, získání hlubšího náhledu na okolní svět, sebe sama a schopnost výtvarného vyjádření vlastních pocitů, myšlenek a snů.

Děti se tak aktivně zapojí, odbourávají ostych a strach, jsou vedeny k prezentaci vlastních názorů, pocitů a mohou sledovat, jak danou problematiku řeší jejich vrstevníci.

 • Drama
 • Výtvarný kroužek
 • Ateliér ručních prací

Praktické činnosti

Hrají klíčovou roli v životě každého z nás. Dětem se snažíme dát dostatečný prostor k řešení problémů běžného života.

 • Vaření s babičkou
 • Malý zahrádkář
 • Zábavná věda = pokusníček (experimenty)
 • Etiketa

Sebeobslužné činnosti

Chceme-li být úspěšní ve výchově, nesmíme opomenout důležitost dodržování denního režimu, být důslední, a mít velkou trpělivost. Zaměříme se na vedení dětí k samostatnosti v péči o vlastní osobu a okolní prostředí.