Předškolní příprava

Předškolní přípravu nevnímáme jen jako přípravu pro děti, které se chystají do školních lavic.

Jsme toho názoru, že dítě se musí na školu připravovat systematicky již od prvních okamžiků v mateřské škole.

Náš program je koncipován tak, aby motivoval děti od samého prvopočátku. Především v nich budujeme pozitivní vztah ke vzdělání, probouzíme v nich zájem poznávat, zájem hledat nové cesty.

Všechny děti cíleně připravujeme na vstup do školy systematickým cvičením pozornosti. Postupně prodlužujeme dobu, po kterou vyžadujeme od dětí určitou formu soustředění.

Sledujeme motorický vývoj dítěte na úrovni hrubé i jemné motoriky. Do programu zařazujeme činnosti, které tento vývoj prohlubují a zdokonalují dovednosti dětí v této oblasti.

Klademe velký důraz na jejich kultivovaný a srozumitelný projev. Proto postupně rozvíjíme nejen řečové dovednosti, ale především zdokonalujeme schopnost porozumět textu a prezentovat vlastní názor.

V rámci každodenní předškolní přípravy se snažíme rozvinout a najít kvality a schopnosti, které dětem dodají především zdravé sebevědomí a sebejistotu, ale také pokoru a toleranci k ostatním lidem.

Každodenní předškolní příprava v ČJ rozvíjí:

  • Rozumové schopnosti a logické myšlení – schopnost logicky sdělovat, co si myslí
  • Řeč a vyjadřovací schopnosti – schopnost komunikace, výslovnost
  • Matematické představy – základní geometrické tvary
  • Zrakovou percepci – zrakové rozlišování, paměť
  • Sluchovou percepci – vnímání rytmu a melodie
  • Jemnou motoriku – uvolnění ruky, správné držení tužky

Anglická předškolní příprava

Anglická předškolní příprava je určena všem předškolním dětem, ale cíleně se zaměřuje na děti, které se připravují ke vstupu na mezinárodní školy. Probíhá jednou týdně.

Práce s integrativním pedagogem

Speciální pedagog se jednou týdně věnuje především diagnostice a prevenci rizik rozvoje případných poruch učení a následně jejich odstraňování v úzké spolupráci s pedagogy a rodiči.