Diagnostika a prevence

Na základě naší práce s dětmi, jejich každodenního, dlouhodobého, systematického pozorování a zaznamenávání si veškerých detailů, předkládáme rodičům různé formy hodnocení vývoje dětí v oblasti duševní, rozumové i sociální. Sledujeme rozvoj řečových, grafomotorických, komunikačních či senzomotorických dovedností, ale i rozvoj vědomostí. Na základě předloženého hodnocení navrhujeme různá řešení a vhodné formy práce s dětmi.

V rámci hudebně-pohybového programu, vedeného odborníkem v oboru kinantropologie, můžeme včas odhalit a následně pracovat na odstranění některých vývojových vad, senzomotorických poruch, svalových dysbalancí vedoucích ke špatnému držení těla, onemocnění dýchacího systému a dalších potíží, které mohou u dětí nastat.